Skip to content
Medicalinfo - Egészség, életmód cikkek

Adatvédelmi nyilatkozatok

A jelen általános szerződési feltételek – a továbbiakban: „ÁSZF” – a Kp-Expert Korlátolt Felelősségű Társaság és Kp-Fiscus Betéti Társaság.– a továbbiakban: „Szolgáltató” – által nyújtott  szolgáltatás – a továbbiakban: „Szolgáltatás” – igénybevételének feltételeit szabályozza.

Érintett weblapok / honlapok:

http://www.gerincgyogyitas.hu/

http://www.arthuman.hu/

http://www.hazigyogytorna.hu/

http://www.extragyogytorna.hu/

http://www.gerinciskola.com/

http://www.gerinctorna.eu/

http://www.porckorongterapia.hu/

http://www.schrothterapia.hu/
http://gyogytornaszinfo.hu/
https://www.medicalinfo.hu/

 1. A Szolgáltatás nyújtói:

Név: Kp-Expert Kft.

Székhely: 1222 Budapest, Alkotás út 15.

Cégjegyzékszám: 01-09-196512

Statisztikai számjel: 25044014-6920-113

Adószám: 25044014-2-43

Email cím: arthuman@arthuman.hu

Telefonszám: 06-30-190-7315

Bankszámlaszám (IBAN): HU07 1160 0006 0000 0000 6791 4838

Swift/BIC kódGIBAHUHB

illetve

Név: Kp-Fiscus Bt.

Székhely: 1222 Budapest, Alkotás út 15.

Cégjegyzékszám: 01-06-725080

Statisztikai számjel: 20353953-6920-212

Adószám: 20353953-1-43

Email cím: gerincgyogyitas@gerincgyogyitas.hu

Telefonszám: 06-30-190-7315

Bankszámlaszám (IBAN): HU07 1160 0006 0000 0000 3626 9321

Swift/BIC kódGIBAHUHB

 1. A Szolgáltatás leírása

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás személyesen nyújtott egyéb humán egészségügyi szolgáltatás, ill. egyéb egészségmegőrzéshez, fejlesztéshez szükséges termékek.

A Szolgáltatás célja, hogy az igénybe vevők egészségük megőrzéséhez segítséget kapjanak.

 1. A szerződés tárgya

Jelen szerződés alapján az igénybe vevő megbízza a Szolgáltatót a Szolgáltatás keretében a Szolgáltatás rendelkezésre bocsátásával. A szerződés tárgyát képezik egyrészt a Szolgáltatáson keresztül, a szerződés megkötésének időpontjában hozzáférhető anyagok (videók, egyéb tananyagok), valamint a Szolgáltató által személyesen nyújtott Szolgáltatások.

A Szolgáltató esetileg egyéni ajánlatokat tesz közzé a honlapon. Ezen ajánlatokra vonatkozó szerződés a Szerződő Felek között ráutaló magatartással, a megrendelés véglegesítésére szolgáló (pl. „Megrendelem”, „Jelentkezem”) gomb lenyomásával jön létre a Szolgáltatás adatlapja szerinti tartalommal és áron.

 1. A szerződés létrejötte

Jelen szerződés a Szolgáltató és a Megrendelő – a továbbiakban együtt: „Szerződő Felek” – között ráutaló magatartással, a Megrendelő által a weboldalon, vagy annak aloldalán található jelentkezési /megrendelő lap kitöltésével és a „Megrendelem” („Jelentkezem” stb.) gomb lenyomásával jön létre.

A Megrendelő jelen szerződés elfogadásával nyilatkozik arról, hogy cselekvőképessége, illetve szerződéskötési képessége nincs korlátozva.

A jelentkezés során a látogató által megadott adatoknak hiánytalannak és valósnak kell lenniük. A látogató nyilatkozik arról, hogy az így megadott adatok hiánytalanok és valósak.

Jelen Szerződés elfogadásával a Megrendelő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a szerződésszerű teljesítést a szerződés megkötése után azonnal megkezdje.

 1. Jelentkezés visszaigazolása

A Szolgáltató a beérkezett regisztrációkat haladéktalanul megvizsgálja, és azok megérkezését visszaigazolja. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett regisztrációt indoklás nélkül elutasítsa. Az elfogadott regisztrációk elektronikus levélben kerülnek visszaigazolásra.

 1. Árak

Díjköteles Szolgáltatás nyújtása esetén a Szolgáltató az érvényes árlista szerinti díjat számolja fel. Szolgáltató jogosult kedvezményes ajánlatok megjelentetésére, amikre a szolgáltatás leírásakor megadott árak érvényesek. Az árlistától eltérő árú ajánlatok megrendelése kizárólag írásban érvényes.

 1. A megbízási díj teljesítése

A regisztráció során a megrendelő bankkártyás fizetést is választhat, melynek során nek meg kell adnia érvényes bankkártyaadatait. A megrendelő kijelenti, hogy a megadott bankkártyaadatok valósak, és a megadott bankkártyával jogszerűen rendelkezik.

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a Szolgáltatáshoz kapcsolódó, Barion nevű fizetési rendszert a Barion Payment Zrt. üzemelteti, ami a szerződés teljesítése során a Szerződő Felek teljesítési segédjének minősül. A Barion általános szerződési feltételei és az adatvédelmi nyilatkozata folyamatosan megismerhetők a https://www.barion.com/hu/jogi-hatter/barion-altalanosszerzodesifeltetelek-20161003.pdf weboldalon, amiket a Szerződő Felek megismertek és elfogadtak.

 1. Számlázás

Az ellenérték kifizetését követően a Szolgáltató számlát köteles kiállítani, amelyet emailen keresztül juttat el a Megrendelőhöz.

 1. Felmondás kezdeményezése

A Megrendelő a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés felmondását az arthuman@arthuman.hu email címre elküldve kezdeményezheti. Előfizetéses szolgáltatás esetén az írásbeli lemondás időpontját követően további előfizetési díj levonása megszűnik. A lemondása díj számítása havonta történik, így amennyiben a lemondás tört hónapban történik, a fel nem használt napokra díj visszatérítés nem lehetséges.

 1. Személyes szolgáltatás felmondása Előleg fizetése esetén

Fizetéstől számított 14 naptári napon belül, amennyiben a Megrendelő a szolgáltatást még nem vette igénybe és az időpontot megelőzően legkésőbb 24 órával írásban lemondja azt, a fizetett előleg Megrendelőnek visszajár. Visszafizetésre nincs mód a következő esetekben:
– fizetéstől számított 14 naptári napon túl
– időpontfoglalás esetén, amennyiben a lemondás az időpontot megelőző 24 órán belül írásban nem történt meg

 1. A fogyasztókat megillető felmondási, illetve elállási jog

A fogyasztónak minősülő Megrendelő a szerződés megkötését követő 14 naptári napon belül azonnali hatállyal, indoklás nélkül felmondhatja a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződést.

 1. Rendes felmondás

A Szerződő Felek bármelyike – jelen szerződés 9. és 10. pontjaiba foglalt rendelkezésekkel összhangban – a szerződés megkötését követő 14. nap után azt bármikor felmondhatja.

 1. Rendkívüli felmondás

A Szerződő Felek a jelen szerződést a másik félhez intézett egyoldalú jognyilatkozattal, azonnali hatállyal abban az esetben mondhatják fel, ha a másik fél a jelen szerződésből eredő lényeges kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi.

 1. Kártérítési felelősség kizárása

A Szolgáltató a szerződés teljesítésével összefüggésben bekövetkező károkért való kártérítési felelősségét az irányadó jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben kizárja.

 1. Szerzői jogok

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a weboldal (beleértve a fenn felsorolt weboldalakat) , annak elemei és az azon keresztül közzétett vagy értékesített, szerzői műnek minősülő összes anyag a Szolgáltató tulajdonát képezi. Jelen szerződés egyetlen része sem értelmezhető úgy, hogy az alapján a Megrendelő felhasználási vagy egyéb szerzői vagyoni jogot szerez ezen anyagok részére vagy egészére. A Megrendelő a Szolgáltató szerzői jogainak megsértése esetére 100 000 Ft összegű kötbér megfizetésére vállal kötelezettséget.

 1. Teljességi záradék

A jelen szerződés a benne szabályozott jogviszony tekintetében a Szerződő Felek teljes megállapodását tartalmazza, és bármely esetleges korábbi szóbeli vagy írásbeli megállapodást hatálytalanít.

 1. A szerződés hatálya

A szerződés határozatlan időtartamra jött létre.

 1. Szerződésre irányadó jog és záró rendelkezések

A felek a jelen szerződésben nem rendezett kérdések tárgyában a Ptk. és az egyéb hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítésének országa Magyarország.

 1. Panaszkezelés

A Megrendelő Szolgáltatással kapcsolatos panaszait a Szolgáltató következő elektronikus levelezési címére küldheti: arthuman@arthuman.hu

 1. Vegyes:

Jelen Általános Szerződési Feltételek folyamatosan hozzáférhetőek és szabadon letölthetőek a http://www.arthuman.hu/aszf/ weboldalon.

 1. sz. melléklet:

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: *

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: *

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: *

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt

Adatvédelmi nyilatkozat – Kp-Expert Kft.

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

 1. A nyilatkozat célja

1.1 Jelen adatvédelmi nyilatkozat célja, hogy a Kp-Expert Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 1222 Budapest, Szondi utca 9.; Cégjegyzékszám: 01-09-196512; Adószám: 25044014-2-43) által az internetes oldalon alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket rögzítse.

Érintett weblapok / honlapok:

http://www.gerincgyogyitas.hu/

http://www.arthuman.hu/

http://www.hazigyogytorna.hu/

http://www.extragyogytorna.hu/

http://www.gerinciskola.com/

http://www.gerinctorna.eu/

http://www.porckorongterapia.hu/

http://www.schrothterapia.hu/
http://gyogytornaszinfo.hu/

 1. Adatkezelő megnevezése

Név: Kp-Expert Kft.

Székhely: 1222 Budapest, Alkotás út 15.

Email cím: arthuman@arthuman.hu

Telefonszám: 06-30-190-7315

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-87948/2015

 1. A kezelt személyes adatok köre:

3.1) A megrendelői fiók létrehozása előtt a felhasználó a következő személyes adatait köteles megadni:

Név

Lakcím

Telefonszám

Email cím

3.2) A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.

 1. Az adatkezelés jogalapja, módja és célja

4.1) Az adatkezelő jogalapja a felhasználó személyes adatainak kezelésére a felhasználó önkéntes hozzájárulása saját személyes adatainak kezeléséhez az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja alapján.

4.2) Az adatkezelő jogszabályi felhatalmazás alapján, a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.

4.3) A személyes adatok kezelésére kizárólag célhoz kötötten kerül sor. A személyes adatok kezelésének célja a fent felsorolt honlapokon keresztül biztosított szolgáltatások nyújtása, ezekkel kapcsolatban hírlevelek küldése, oktatóanyagok továbbítása a felhasználóknak, az ügyfeleinkkel való kapcsolattartás, és számlák kiállítása.

4.4) Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme.

4.5) Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban leírt céloktól eltérő célokra nem használja fel. Személyes adatok harmadik személynek, vagy hatóságok számára történő kiadása – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – kizárólag a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

4.6) Az adatkezelő által érintett weboldalak cookie-kat használnak.  Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

A weboldal/honlap látogatottsági adatait a Google Analytics és Adwords szolgáltatás igénybevételével méri a Szolgáltató. A szolgáltatás használata során adatok kerülnek továbbításra. A továbbított adatok az érintett azonosítására nem alkalmasak. A Google adatvédelmi elveiről bővebb információ itt olvasható: http://www.google.hu/policies/privacy/ads/.
A weboldal/honlap a Google Adwords remarketing követő kódjait használja. A remarketing egy olyan funkció, amelynek segítségével a weboldal/honlap azoknak a felhasználóknak, akik korábban már felkeresték webhelyet, releváns hirdetéseket jelenítsen meg, miközben a Google Display Hálózat egyéb webhelyeit böngészik. A remarketing kód cookie-kat használ a látogatók megjelöléséhez. A weboldalt/honlapot felkereső felhasználók letilthatják ezeket a cookie-kat, és egyéb, a Google adatkezelésével kapcsolatos információt is olvashatnak az alábbi címeken: http://www.google.hu/policies/technologies/ads/ és https://support.google.com/analytics/answer/2700409 .
Amennyiben felhasználó letiltja a remarketing cookie-kat, számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok a Szolgáltatótól.
Adatkezelési tevékenységgel érintett, aki regisztrált a Facebook.com közösségi oldalon, és „lájkolta” (a Facebook.com oldalon látható „Like” gombra való kattintással) a Szolgáltató weboldalát/honlapját. Az adatkezelés célja: A Facebook.com oldalon, a weboldal/honlap egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak, vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”.
Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról a http://www.facebook.com/about/privacy/ címen tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a Facebook.com weboldalon valósul meg, így az adatkezelés idő tartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire facebook.com közösségi oldal szabályozása vonatkozik: (http://www.facebook.com/legal/terms?ref=pf), (http://www.facebook.com/about/privacy/). Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a Facebook.com weboldalon.
 1. Az adatkezelés időtartama

5.1) A regisztráció és az internetes oldalak szolgáltatásainak használata során megadott személyes adatok kezelése a regisztráció törléséig tart.

A személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
– postai úton a 1222 Budapest, Szondi utca 9. címen,
– e-mail útján az arthuman@arthuman.hu e-mail címen.

5.2) Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályokban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését.

 1. Személyes adatok továbbítása és feldolgozása

6.1) A szolgáltatás használata során az adatkezelő a felhasználó személyes adatait jogosult továbbítani az alábbi jogi személyek irányába:

 • Barion Payment Zrt.
 • OTP Bank
 • PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., (R.C.S. Luxembourg B 118 349)
 • Braintree
 • Magyar Posta

6.2) A fentieken túl a felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó kifejezett hozzájárulása alapján kerülhet sor.

6.3) A felsorolt internetes oldalak szolgáltatásainak használata során az adatkezelő a következő adatfeldolgozót veheti igénybe:

Szolgáltató neve: Tárhely.EU. Kft.
Székhelye: 1144 Budapest, Ormánság u. 4.
Cégjegyzékszám: 01-09-909968

Adószám: 14571332-2-42

Neve: Tárhelypark Kft.

Székhelye: 2724 Újlengyel, Határ út 12.
Telephelye: 1119 Budapest, Mohai köz 4. IV. em. 4.

Adószáma: 23289903-2-13

Magyar Posta Zrt. (MPL futárszolgálat, és postai kézbesítés)

Cím: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Postacím: Budapest 1540

E-mail: ugyfelszolgalat@posta.hu

Silihost Kft. – autoresponder szolgáltatás

Cím: 2800 Tatabánya, Boróka u. 7.
Levelezési cím: 2800 Tatabánya, Boróka u. 7.
Internetes elérhetőség:http://silihost.hu/kapcsolat
Adatkezelési tájékoztató: http://silihost.hu/adatvedelem

SalesAutopilot Kft.  – autoresponder szolgáltatás

székhely: 1089 Budapest, Golgota u. 3.;
cégjegyzékszám: Cg. 01 09 286773;
statisztikai számjel: 25743500-5829-113-01;
adószám: 25743500-2-41
Bithuszárok Bt. – Listamester levelezési rendszer, hírlevélküldés
Cím: 2051 Biatorbágy, Damjanich utca 8.
Internetes elérhetőség: https://listamester.hu/kapcsolat.php
Adatkezelési tájékoztató: https://listamester.hu/felhasznalasi-feltetelek.php
 1. Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek

7.1) Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül elektronikus úton adja meg a kért tájékoztatást.

7.2) A felhasználó jogosult a helytelenül rögzített személyes adatainak helyesbítését kérni.

7.3) A felhasználó jogosult személyes adatainak törlését kérni. A törlés nem vonatkozik a jogszabályok (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

7.4) Az érintett a jelen nyilatkozatban ismertetett jogait az alábbi elérhetőségen keresztül gyakorolhatja:

Levelezési cím: Kp-Expert Kft. 1222 Budapest, Szondi utca 9.

Email: arthuman@arthuman.hu

7.5) A felhasználó az Info tv., valamint a Polgári Törvénykönyv alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

 1. Hírlevelek

8.1) A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket az adatkezelő csak a felhasználó kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. A felhasználó bármikor leiratkozhat a hírlevélről a hírlevél alján elhelyezett link segítségével.

8.2) A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében elhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein (pl. elektronikus levélcím, vagy telefonszám) megkeresse.

Továbbá Ügyfél/Felhasználó a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.
Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolásnélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató minden – a reklámüzenetek küldéséhez szükséges – személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenet alján lévő linkre kattintva.
 1. Záró rendelkezések

9.1) Az adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az általa kezelt személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

9.2) Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen nyilatkozatot a felhasználók értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Az adatkezelő jelen adatvédelmi nyilatkozat módosításairól szóló tájékoztatást közzéteszi a weboldalon. A módosítás hatályba lépését követően a felhasználó a szolgáltatás használatával, ráutaló magatartással tudomásul veszi a módosított nyilatkozatban foglaltakat.

Back To Top